Voorwaarden

responsive
24/7 Bereikbaar bij overlijden

Met aandacht ondersteunen, dat is wat ons drijft

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

  1. Opdrachtformulier voor aanneming uitvaarten: het te hanteren formulier waarin de inhoud van de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst is vastgelegd en waarin de zaken en/of diensten gespecificeerd zijn die in het kader van de Overeenkomst door de toeleveranciers worden geleverd.
  2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de AKER funeral planner een overeenkomst sluit.
  3. Overeenkomst: de tussen de Opdrachtgever en de AKER funeral planner tot stand gekomen overeenkomst betreffende een
  4. Toeleverancier: de partij die zaken en/of diensten levert in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
  5. Uitvaartverzorger: de AKER funeral planner met wie de Opdrachtgever een overeenkomst
  6. Uitvaartverzorging: de gehele of gedeeltelijke verzorging van een uitvaart in de ruimste zin van het woord.
  7. Voorschotten: voorschotten die door de AKER funeral planner ten behoeve van de Opdrachtgever aan derden dienen te worden betaald in het kader van nakoming van de
  8. Kostenbegroting: het te hanteren formulier waarin de kosten gespecificeerd zijn van de zaken en diensten die in het kader van de Overeenkomst worden
  9. Leveringen: de producten en diensten die de toeleveranciers aan en voor rekening en risico van de opdrachtgever leveren door tussenkomst van de AKER funeral

 

 

Artikel 2 – Algemeen

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de Overeenkomst en de daaraan voorafgaande precontractuele verhouding. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.2

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.3

Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst.

2.4

De AKER funeral planner dient voor of bij de totstandkoming van de Overeenkomst de Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever ter hand te stellen of elektronisch ter beschikking te stellen op een zodanige wijze dat deze door de Opdrachtgever kunnen worden bewaard en voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming.

Artikel 3 – Verstrekking gegevens, opdrachtformulier en kostenbegroting 3.1

De AKER funeral planner maakt – indien mogelijk – gebruik van een opdrachtformulier. De Opdrachtgever is gehouden en staat er voor in dat het opdrachtformulier juist en volledig wordt ingevuld.

3.2

De Opdrachtgever dient de AKER funeral planner tijdig alle voor de Uitvaartverzorging relevante gegevens van de overledene en de Opdrachtgever te verstrekken. Onder relevante gegevens worden tevens verstaan bijzondere geneeskundige behandelingen van de overledene met radioactief materiaal.

3.3

In het Opdrachtformulier worden de zaken en/of diensten gespeci   ceerd die in het kader van de Overeenkomst door tussenkomst van de AKER funeral planner worden geleverd aan en voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

3.4

De AKER funeral planner maakt een Kostenbegroting welk formulier door de Opdrachtgever en de funeral planner wordt ondertekend. In de Kostenbegroting staan – voor zover mogelijk – de kosten gespecificeerd van de zaken en diensten die in het kader van de Overeenkomst door de toeleveranciers aan en voor rekening en risico van de opdrachtgever door tussenkomst van de AKER funeral planner worden geleverd.

3.5

De AKER funeral planner kan niet aan haar/zijn geoffreerde zaken en/of diensten worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.6

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst.

Artikel 4 – Prijzen en pro memorie-posten 4.1

De overeengekomen prijzen zijn bruto prijzen inclusief BTW.

4.2

De prijzen voor de zaken en/of diensten welke door de toeleverancier door tussenkomst van de AKER funeral planner op basis van de Overeenkomst worden geleverd, worden voor zover mogelijk vermeld op de Kostenbegroting.

4.3 

Indien op het moment van het sluiten van de Overeenkomst de prijs voor bepaalde zaken en/of diensten nog niet bekend is, zal de AKER funeral planner een pro memorie-post opnemen.

4.4

De AKER funeral planner zal zo spoedig mogelijk de prijzen van de pro memorie-posten aan de Opdrachtgever doorgeven.

4.5

De Opdrachtgever heeft het recht, onverwijld na kennis te hebben genomen van de prijzen van de pro memorie-posten, de Overeenkomst in overleg met AKER wat betreft de pro memorie-posten te wijzigen, tenzij de AKER funeral planner in verband met de tijdige nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst de kosten voor de betreffende zaken en/of diensten al (bij voorschot) aan een derde heeft betaald of verschuldigd is.

4.6

De AKER funeral planner zal een kopie van de nota’s van de Toeleveranciers verstrekken bij de factuur.

Artikel 5 – Aangifte en akte van overlijden 5.1

De aangifte van het overlijden zal bij de ambtenaar van de burgerlijke stand door de AKER funeral planner of een representant worden gedaan op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens.

5.2 

Zodra de Opdrachtgever kennis neemt van een onjuistheid in de akte van overlijden, dient deze de AKER funeral planner daarover onverwijld in te lichten.

5.3

Indien sprake is van een onjuistheid in de akte van overlijden, zal de AKER funeral planner bevorderen dat wijziging plaatsvindt. Kan de onjuiste vermelding aan de AKER funeral planner worden toegerekend, dan is zij/hij voor betaling van de kosten van wijziging van de akte aansprakelijk. In alle andere gevallen komen de kosten van wijziging voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 6 – Tijdstip van levering 6.1

De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeengekomen tussen de Opdrachtgever en de AKER funeral planner.

6.2

De dag en het uur van de uitvaart worden overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats c.q. het crematorium.

Artikel 7 – Drukwerk 7.1

Voor aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen, gedachtenisprentjes en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden dient de Opdrachtgever de tekst schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan e-mail) aan te leveren of goed te keuren.

7.2

Het drukwerk alsmede de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden worden door de AKER funeral planner voor rekening van de Opdrachtgever verzorgd, tenzij anders is overeengekomen.

7.3 

De AKER funeral planner kan indien sprake dient te zijn van een rectificatie van drukwerk en/of advertenties slechts voor de daaruit voortvloeiende kosten en schade aansprakelijk zijn, indien en voor zover de vermelde tekst afwijkt van de door de Opdrachtgever schriftelijk verstrekte tekst en de noodzaak van rectificatie daarbij aan de AKER funeral planner toe te rekenen is. In alle andere gevallen zijn deze kosten voor rekening van de Opdrachtgever en is de AKER funeral planner niet aansprakelijk voor de in dit artikel bedoelde schade.

7.4

De AKER funeral planner zal zich inspannen aankondigingen van overlijden tijdig bij het postkantoor en/of de gekozen media te bezorgen. Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige bezorging bij geadresseerde of plaatsing in de gekozen media, zal de AKER funeral planner dit uitdrukkelijk onder de aandacht van de Opdrachtgever brengen.

7.5

Indien de AKER funeral planner heeft voldaan aan de hiervoor in dit lid 4 bepaalde zijn de gevolgen van te late plaatsing of te late postbezorging voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 8 – Verzekeringen 8.1

De Opdrachtgever kan verzekeringspolissen, waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn, ter hand stellen aan de AKER funeral planner, die zorg draagt voor een bewijs van ontvangst.

Zij/hij is verplicht de polis(sen) binnen een termijn van een week op te sturen naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappij(en).

8.2

Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan kan de AKER funeral planner worden gemachtigd de uitkering te innen om deze in mindering te brengen op de prijzen en een eventueel overschot uit te betalen.

8.3

De AKER funeral planner staat niet in voor betaling van enig bedrag door deze verzekeringsmaatschappij(en).

Artikel 9 – Betaling 9.1

Indien de AKER funeral planner in het kader van de Overeenkomst aan derden Voorschotten dient te betalen, kan zij/hij Opdrachtgever verzoeken deze aan haar/hem  te voldoen.

9.2

De Opdrachtgever zal de uitvaartnota van AKER uitvaarten betalen binnen veertien dagen na ontvangst en is in verzuim indien betaling niet binnen deze termijn heeft plaatsgevonden.

9.3

Bij contante betaling wordt door de AKER funeral planner een bewijs van betaling verstrekt.

9.4

Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor geleverde zaken of diensten en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

9.5

Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

9.6

Bij niet-betaling binnen de termijn als genoemd in lid 5 van dit artikel is komen alle kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, voor zover zulks niet is uitgesloten in artikel 96 lid 2 sub c van het Burgerlijk wetboek, voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

Artikel 10 – Diensten van derden

De AKER funeral planner maakt ten behoeve van de nakoming van haar/zijn verplichtingen ingevolge deze Overeenkomst voor eigen rekening en risico gebruik van de diensten en faciliteiten van AKER uitvaarten meer in het bijzonder waar het betreft de organisatie en begeleiding op afstand, facturering, debiteuren- en crediteurenbeheer,

Artikel 11 – Garantie, aansprakelijkheid, vrijwaring en verjaring 11.1

De AKER funeral planner zal bij haar/zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

11.2

De AKER funeral planner is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van sieraden of andere

zaken welke bij overdracht bij de overledene aanwezig zijn, tenzij de vermissing en/of beschadiging rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van de schuld van de AKER funeral planner.

11.3

De AKER funeral planner is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van niet nakoming door de Opdrachtgever van zijn informatieplicht als bedoeld in artikel 3.1. en 3.2. De Opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk.

11.4 

Indien de AKER funeral planner worden aangesproken door een derde voor schade geleden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst waarvoor zij niet aansprakelijk zijn, zal de Opdrachtgever de AKER funeral planner vrijwaren en schadeloos stellen.

11.5

De AKER funeral planner kan onverminderd het bepaalde in 10.2 en 10.3 slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade geleden door de Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de schuld van de AKER funeral planner. Indien de AKER funeral planner aansprakelijk kan worden gehouden voor schade, komt voor vergoeding alleen in aanmerking die directe schade waartegen de AKER funeral planner verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de uitvaartbranche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

11.6

De aansprakelijkheid van de AKER funeral planner is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar/zijn verzekeraar.

11.7

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de AKER funeral planner en de door hen bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 12 – Klachten 12.1

Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst, waaraan de Opdrachtgever gevolgen wil verbinden, moeten volledig en duidelijk omschreven door de Opdrachtgever of diens gemachtigde binnen 21 dagen na de datum van de uitvaart bij de AKER funeral planner ingediend worden. Niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben, dat de Opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.

12.2

Klachten over de uitvaartnota moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de nota schriftelijk bij de AKER funeral planner ingediend worden.

12.3

AKER funeral planner zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht trachten met de Opdrachtgever tot overeenstemming te komen over afwikkeling van de klacht.

12.4

Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

Artikel 13 – Opdrachtgever

Ongeacht of de Opdrachtgever enige aanspraak kan doen gelden op de nalatenschap van de overledene sluit de Opdrachtgever de Overeenkomst op eigen naam en voor eigen rekening. Opdrachtgever is ermee bekend dat de uitvaartkosten schulden van de nalatenschap zijn en dat de AKER funeral planner Opdrachtgever hierop heeft gewezen.

Artikel 14 – Uitvoering

AKER funeral planner is bevoegd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 15 – Geschillen en toepasselijk recht 15.1

Elk geschil tussen de Opdrachtgever en de AKER funeral planner betreffende de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst, ook al wordt dit geschil slechts door één hunner als zodanig benoemd, zal zowel door de Opdrachtgever als de AKER funeral planner kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

15.2

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mag niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd. Het gebruik van deze voorwaarden is uitsluitend voorbehouden aan de AKER funeral planners:

Ingrid de Kleuver, AKER uitvaarten, KvK 71450394

Eva de la Mar, AKER uitvaarten, KvK 61284505

Anneke Romeijn, AKER uitvaarten, KvK 62802720.

UW UITVAARTONDERNEMER